فکروذکر

فکروذکر

بی وضو وارد نشو....میکده حمام نیست

چیزی نگو..فرشته ای هست!

روزی در مجلس حضرت رسول (ص) شخصی به یکی از صحابه دشنام داد

و او ساکت بود [ولی] بعد از آن او نیز شروع به تلافی کرد.
 آن حضرت (ص) برخاستند و فرمودند:
فرشته از جانب تو جواب میداد چون خود به سخن آمدی فرشته رفت و شیطان آمد

و در مجلسی که شیطان در آنست نمی نشینم.

 پ.ن : بر فرد دیندار لازم است که هرگاه در گفتار یا کردار از کسی

نسبت به او ظلمی شد، اگر از شریعت مقدس جزا و انتقامی بجهت [دفاع] مقرر است

بهمان اکتفا کند و اگر در شرع جزایی معین نشده پا از دایره شرع بیرون نگذارد.
 «معراج السعادة»نظرات شما عزیزان: